ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató /Szervező adatai:

Szolgáltató neve: BodyBalance4You Egészségközpont

Balázs Melinda EV.

Székhelye: 1038, Budapest, Kázmér utca 4
Telephelye: 1038 Bp, Kázmér utca 4

Postai címe: 1036 Budapest, Bécsi út 85
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 57218564-1-41
E-mail címe: balazs.melinda@bodybalance4you.hu
Honlap: bodybalance4you.hu
Telefonszám: +36204179241

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:[https://www.bodybalance4you.hu/adatvedelmi-szabalyzat/]

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) BodyBalance4You Egészségközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevételeinek feltételeit tartalmazzák. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési űrlapon, valamint elfogadja lemondási szabályzatunkat is a bb4you.naptar@gmail.com által küldött előzetesen egyeztetett időpontját az eseményre való "elfogadás "-ra kattintással. Lemondási szabályzat: https://www.bodybalance4you.hu/lemondasok/  Szintén elfogadhatóvá válik lemondási szabályzatunk az Ön kézjegyével hitelesített adatlap kitöltésével is az első állapotfelmérés alkalmával.

1. JELENTKEZÉS MENETE

Online órákhoz

1. "Megrendelés" fülön válasszd ki a kívánt szolgáltatást, tedd a "Kosárba", végül pedig kattints a "Kifizetés" gombra. (Átutalásos vagy PayPal-os fizetés)

2. Minden élő videóhívásos órára bejelentkezés szükséges, melyet a résztvevő a "Bejelentkezés" fülre kattintva tehet meg vagy az alábbi elérhetőségen: +36204179241

3.1 Egyéni órák: emailben kapott linken bejelentkezés - Google "Meet"-en)

3.2 Csoportos órák: emailben kapott linken bejelentkezés - Google "Meet"-en)

4. Élő videóhívás a megadott időpontokban

Rendelőben /háznál végzett kezeléshez/gyógytornához

1. Telefonon: +36204179241 vagy

2. Email-ben: info@bodybalance4you.hu vagy

3. Űrlap kitöltésével


2. RÉSZVÉTELI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS
A kiválasztott ONLINE szolgáltatás árát előre utalással is kiegyenlítheti. Kérjük, amennyiben ezt a fizetési módot választja Kattintson a "Megrendelés" fülre, majd a megvásárolni kívánt szolgáltatást helyezze a "kosárba". A"Kosár" fülön leellenőrizheti a kiválasztott szolgáltatást, végül pedig kattintson a "Kifizetés" gombra.Töltse ki a kért személyes adatait, fogadja el a szabályzatot, végül pedig kattintson a "Megrendelés befejezése" gombra. Ezután saját banki felületére belépve vagy a PayPal felületen keresztül kérjük utalja át a kért szolgáltatás összegét. Közlemény: megrendelés száma, amelyet email-ben megküldünk.

Átutaláshoz szükséges számlaszámunk:

Számlaszám: 11773119-00478339-00000000, OTP BANK


3. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
A honlapon közzétett tartalmak jogosultja a szervező. Ezen tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a szervező előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.

4. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Az online tornaprogramokat mindenki saját felelősségére végezheti. A személyes kontroll hiánya miatt a BodyBalance4You munkatársai semmilyen felelősséget nem vállal a tornákkal kapcsolatos esetleges sérülésekért.
A tornák előtt mindenképpen javasolt konzultálni orvosával, gyógytornászával, terapeutájával! 
5. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
- Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)
Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint a weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában a BodyBalance4You-Egészségközpont -BALÁZS MELINDA EV. (a továbbiakban : Adatkezelő/Társaság) adatkezelést végez.


Adatkezelő neve : BALÁZS MELINDA EV.
Székhelye: 1038 Bp, Kázmér utca 4
Telephelye: 1038 Bp, Kázmér utca 4
Postai címe: 1036 Budapest, Bécsi út 85
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 57218561-1-41
E-mail címe: balazs.melinda@bodybalance4you.hu
Honlap: bodybalance4you.hu
Telefonszám: +36204179241

Adatfeldolgozó neve : Googl Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940043
webanalitikai szolgáltatás

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ADATKEZELŐ személyes adatait harmadik országban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, mivel az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja megfelelőségi határozata alapján Az Ön személyes adatainak védelmi szintje az EU-ban biztosított védelmi szinttel megegyező, a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít.

A személyes adatok forrása

Az Egészségügyi Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az Ügyfél önkéntesen bocsát rendelkezésére, ill. amelyek a személyes azonosításhoz és a gyógykezeléshez szükségesek. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), valamint a szakmai irányelvek betartásához (egészségügyi állapotra vonatkozó adatok), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükség.

Az önkéntesen szolgáltatott adatokra kizárólag a szolgáltatásaink biztosítása és fejlesztése céljából van szükség.

Amennyiben önkéntes elhatározásából külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz az Ügyfél, hogy rendelkezésre bocsátott adatait a SpineArt Egészségközpont reklámküldeményeinek eljuttatására használjuk (sms-ben, vagy e-mail útján) úgy az adatkezelés célja ezen küldemények megküldése is.

A kezelt adatok köre (amely adatok közül az érintett választása szerinti adatok kerülnek megadásra): Név / leánykori név, Születési hely, év, hó, nap, Lakcím / tartózkodási hely, TAJ szám, Kezelő orvos, Diagnózis, az egészségügyi dokumentáció adatai.

Az Egészségügyi Szolgáltató a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával történhet.

Az Egészégügyi szolgáltató nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát. A megadott adatok megfelelősége az érintett felelőssége.

Az adatfeldolgozás célja

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, azzal, hogy a vizsgálati lap (orvosi dokumentáció) esetén a jogkezelés alapja 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 30.§ (7.) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: A személyes, nem kötelező adatok kezelése azok önkéntes megadásától azok törléséig tart. Az Egészségügyi Szolgáltató törli a megadott adatokat az arra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonását követő 25 napon belül.

A számlázási adatok a jogszabály kötelező rendelkezése alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.

Adatai megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. Az Egészségügyi Szolgáltató a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ügyfél személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az Ügyfél az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

Az Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott munkatárson kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

1. Adatkezelés alapelvei; adatbiztonság

1.1. Az Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint - kezeli. Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

1.2. Tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelése és felvétele - az adatkezelés minden szakaszában - megfelel a tisztességesség és törvényességkövetelményének.

1.3. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

1.4. Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja az Ön részére, hogy bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve bármikor megtilthassa - a kötelező adatkezelés kivételével - az adatkezelést.

1.5. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az Ön magánszférájának védelmét.

2. Adatkezelés jogalapja - célja - ideje - - kezelt adatok köre

2.1. Az adakezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása és a 6.§ (5) - (6) szerinti adatkezelői jogos érdek, illetve a GDPR 6. cikk (1) bek-e.

2.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.3. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2.5. Az Adatkezelő a következő adatokat kezeli:

A honlap látogatása esetén : IP cím, e-mail cím ;
Szolgáltatás igénybevételére történő online bejelentkezés esetén : név, lakcím, telefon, email-cím.;
Hírlevél küldése esetén : név, email cím.

2.6. Adatkezelés céljai: A www.bodybalance4you.hu szolgáltatás igénybevételére történő online jelentkezés, a honlapon történő tájékozódás, estelegesen hírlevél küldése, kapcsolatfelvétel.

A Társaság által végzett adatkezelések elsődleges célja, hogy a Társaság az Ön részére a szolgáltatást hatékony, biztonságos és személyre szabott formában nyújtsa.

A Társaság weboldalának a megtekintésével, az oldalon történő esetleges regisztrációval illetve a szolgáltatások igénybevételével (kapcsolatfelvétel, bejelentkezés szolgáltatásra stb.) Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek :

  • szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás,
  • kapcsolattartás,
  • szolgáltatások technikai működtetése,
  • tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, az értékesített termékekről, marketing akciókról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus hirdetések küldése,
  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása.

Amennyiben a fenti célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul.

2.7. Az adatkezelés időtartama:

A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama általában az Önnel fennálló jogviszony idejéig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok törlésre, illetve statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek:

  • az esetleges regisztráció keretében megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ez a regisztráció egyidejű törlését jelenti.
  • opcionálisan rögzíthető adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. Az opcionálisan rögzíthető adatok törlése nem eredményezi a regisztráció automatikus törlését.
  • az Info tv. 6 § (5) bek. alapján a törvény által a Társaság részére kötelezően előírt megőrzési, vagy más jogi kötelezettségek teljesítése, valamint - ha az a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése érdekében a Társaság további külön hozzájárulás nélkül, vagy az Ön hozzájárulása visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat.

3. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás - cookie - adathordozhatóság:

3.1. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adat takarékosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg elsődlegességével kezeli.

3.2. Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő mindenkori ügyvezetője és az arra feljogosított munkavállalói ismerhetik meg, akik a személyes adatok kezelése során minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

3.3. Az adatkezelő/adatfeldolgozó az Ön által a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, és az adattakarékosság elvét betartva működteti.

3.4. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A felhasználók IP címeit az adatkezelő/adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

3.5. A weboldal webhanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Ezen szolgáltatásokat az adatkezelőnél a Google Inc végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében. A szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetőek el.

3.6. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő/adatfeldolgozó kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookiek el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ(het)nek tökéletesen.

3.7. Ön jogosult arra, hogy, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és - amennyiben ez technikailag lehetséges - kérje azoknak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (Adathordozhatóság).

3.8. Adatkezelő fenntartja magának a jogot hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek

4. Adatbiztonság - adatvédelmi incidens

4.1. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

4.2. A szolgáltatás használatával Ön és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása technikailag is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítja (pl. tűzfalak, titkosítási protokollok használata stb.) .

4.3. Az Adatkezelő fontos feladata az adatvédelmi incidensek megfelelő súlyú kezelése. Az Adatkezelő a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül jelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

5. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

5. Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése mellett az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely értesítésre a weboldal felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

6. Rendeltetésszerű használat

Ön nem jogosult a honlapot a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

- a honlap bármely részének módosítása vagy visszafejtése;

- bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható;

- a honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

- felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése, módosítása,

- hozzáférés a nem az Ön számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre Ön nem jogosult;

- tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

7. Felelősséget kizáró nyilatkozat

7.1. A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag az Ön tájékoztatásául szolgál. Az Adatkezelő weboldalán megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára és felelősségére történhet. Az Adatkezelő rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő nem felel a weboldalaihoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért.

7.2. Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatban, azok használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.

7.3. Az Adatkezelő kizár minden felelősséget a weboldal megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, az Adatkezelő nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye illetve az oldal használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

7.4. Az Adatkezelő a weboldalon harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez(het) el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személyek szolgáltatóinak a felhasználási feltételei vonatkoznak.

7.5. Az Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, Ön nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.

7.6. Ön teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a saját jelszaván keresztül történik.

7.7. Ön köteles minden elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. Felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg

7.8. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatást. Ha Ön a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

7.9. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kísérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza, illetve amennyiben egy bejelentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.

7.10. Az Adatkezelő weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Társaságnak elfogadja, hogy a Társaságnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Társaság az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja.

8. Kártalanítás, kártérítés

Ön kártérítési felelősséggel tartozik az Adatkezelőnek a weboldal nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért (tényleges és következményes kár).

9. Szerzői jogvédelem, szellemi tulajdonjogok

9.1. A weboldal arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik, nemzetközi megegyezések védik, az az Adatkezelő tulajdonát képezi, a szerzői jog jogosultja az Adatkezelő Társaság. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag a BodyBalance4You-Egészségközpont Bt. jogosult.

9.2. Az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Adatkezelő egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

9.3. Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele.

9.4. Az Adatkezelő a honlap vonatkozásában - a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével - minden jogot fenntart. Tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

10. Az érintett jogai - jogorvoslati lehetőségek

10.1. Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

b. kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

c. az Ön személyes adatát töröljük,

i. ha kezelése jogellenes,

ii. ha Ön azt kéri,

iii. ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy

iv. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

v. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

d. a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

e. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

i. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

ii. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

iii. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

10.2. Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10.4. Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

10.5. Jogainak megsértése esetén választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.6. A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

11. Bírósági jogérvényesítés; kártérítés; sérelemdíj

11.1. Az érintett, jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

11.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

NAIH elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-140
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

12. Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


13. Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi rendelete (2016. április 27.) GDPR.
- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
- 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
- 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
- A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérjük keressen meg bennünket.

14. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A BodyBalance4You vagyonvédelmi célból a BodyBalance4You Egészségközpont (1038 Budapest, Kázmér utca 4) területén, az ügyfélváró helyiségekben és a közlekedőkben kamerarendszert üzemeltet, működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben, öltözőben kamerák nem kerültek elhelyezésre.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a BodyBalance4You Egészségközpont vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.

Érintett személyes adatok köre

E körben a BodyBalance4You által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.

Az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető személy:


Balázs Melinda E.V.
balazs.melinda@bodybalance4you.hu

A felvétel tárolásának helye és időtartama
Xiaomi kamera szoftverének applikációja, mely SD kártyáról kommunikál (64Gb) , kb. 14 nap a tárolás időtartama. Teljes tárhely felhasználás esetén a rendszer törli az előzményeket.

A felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések;
Xiaomi account védi a hozzáférést a kamerarendszerhez

Adatkezelés időtartama; törlés

A felvételeket a trehab fizioterápia a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított kb. 14 nap elteltével automatikusan törlődik.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A BodyBalance4You a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható szolgáltatás azon egészségügyi szolgáltató helyeken, ahol kamerák kerültek elhelyezésre.

A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, csak a BodyBalance4You arra jogosult alkalmazottai, közreműködői, a feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy a BodyBalance4You ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető.

Érintettek jogai:

1. (Hozzáféréshez való jog:
Mivel ugyanazon a videokamerás megfigyelésről készített felvételen bármennyi érintett megörökíthető, a szűrés más érintettek személyes adatainak további kezelését eredményezné. Hátrányosan érintheti a videofelvételen szereplő más érintettek jogait és szabadságait, ha az érintett szeretné megkapni a felvétel másolati példányát (a 15. cikk (3) bekezdése). Ennek elkerülése érdekében ezért az adatkezelőnek figyelembe kell vennie, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a videofelvételt annak magánszférára nagy behatással járó jellege miatt nem adhatja ki, ha más érintettek is felismerhetők rajta. A harmadik felek jogainak védelme azonban nem használható kifogásként az egyének hozzáférés iránti jogos igényének megtagadására, ezért az adatkezelőnek technikai intézkedéseket (például képszerkesztés, ezen belül elfedés vagy eltorzítás) kell hoznia ilyen esetekre, hogy teljesíteni tudja a hozzáférési kérelmet. Az adatkezelők azonban nem kötelesek ilyen technikai intézkedéseket végrehajtani, ha más módon is gondoskodhatnak arról, hogy a 15. cikk szerinti kérelemre a 12. cikk (3) cikkében előírt határidőn belül válaszolni tudnak. )
2. A törléshez való jog
A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) Ha az adatkezelő a valós idejű megfigyelésen túl is folytatja a személyes adatok kezelését (például tárolás útján), akkor az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerint kérelmezheti a személyes adatok törlését. Az adatkezelő a kérelem alapján köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt körülmények valamelyike fennáll ( és az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kivételek közül pedig egyik sem alkalmazható). E körbe tartozik az a kötelezettség is, miszerint a személyes adatokat törölni kell, ha már nincs rájuk szükség arra a célra, amelyre eredetileg tárolták őket, vagy az adatkezelés jogszerűtlen (lásd még a 8. fejezetet [Az adattárolás időtartama és törlési kötelezettség]). Ezenfelül az adatkezelés jogalapjától függően a személyes adatokat törölni kell: - hozzájárulás esetén: akkor, ha a hozzájárulást visszavonják (és az adatkezelésnek nincs más jogalapja); - jogos érdekkel összefüggésben: akkor, ha az érintett gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű jogos oka; vagy közvetlen üzletszerzés esetén
A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatosan érdemes megjegyezni, hogy a személyes adatok az általános adatvédelmi rendelet értelmében töröltnek minősülnek, ha a képet például elhomályosítják úgy, hogy visszamenőlegesen nem nyerhetők ki a korábban a képen látható személyes adatok.
3. A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Ha az adatkezelő nem bizonyítja az érintett jogaival és érdekeivel szemben elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű jogos okok meglétét, akkor fel kell hagynia a tiltakozó egyén adatainak kezelésével.

15. Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon https://www.bodybalance4you.hu/webaruhaz/

Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési űrlapon, valamint elfogadja lemondási szabályzatunkat is  a bb4you.naptar@gmail.com által küldött előzetesen egyeztetett időpontját az eseményre való  "elfogadás "-ra kattintással. Lemondási szabályzat: https://www.bodybalance4you.hu/lemondasok/

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Elérhetőségeink:
Ügyvezető: Balázs Melinda EV.
Székhelye: 1038 Bp, Kázmér utca 4
Telephelye: 1038 Bp, Kázmér utca 4 
Telefonszám: +36-20-417-9241
E-mail címe: balazs.melinda@bodybalance4you.hu

Budapest, 2019. május
BodyBalance4You-Egészségközpont