Játékszabályzat


Jelen dokumentum általános játékszabályzatként funkcionál a BodyBalance4You Facebook oldalán

közzétett játékokhoz kiegészítőjeként. A játék részleteiért keresd a

posztot!


A Játék szervezője: Balázs Melinda EV. (1038 Budapest, Kázmér u. 4) (Továbbiakban:

"Szervező")


1. A játékban résztvevők köre


A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag cselekvőképes, 16. életévét betöltött, a 14. pontban

meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.


2. A játék időtartama


A játékok időtartalma mindig az adott posztban kerül feltűntetésre.


3. A promóció mechanizmusa és a nyerés feltételei


Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék

időtartama alatt ellátogat a BodyBalance4You Facebook oldalára

(https://www.facebook.com/bodybalance4you1), részt vehet a Játékban. A

Játékos feladata, a nyereményjátékra felhívó posztban meghatározott feladatot

pontosan teljesítse, például a játékra felhívó poszt alá kommentben válaszoljon

a poszt szövegében feltett kérdésre. Egy Játékos a Játék teljes időtartama

alatt egy alkalommal nyerhet.


4. A nyeremény, sorsolás


A Játék lezárását követően 3 napon belül a Szervező elektronikus sorsolást

tart


A sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a játék ideje alatta a 3.

pontban leírtaknak megfelelően jártak el. A nyeremények sorsolása egy, a

véletlenszerűség elvének megfelelő, sorsoló program által történik.


A sorsolás időpontját a posztban a Szervező meghatározza.


5. A résztvevők


A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden

szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező Játékszabályzat

feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem

felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból

kizárható.


6. Nyereményre való jogosultság


A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely

vita esetén a Szervező döntése az irányadó.


7. Elérhetőségek


A nyereménytermékekkel kapcsolatos bármely panasz, észrevétel esetén a Nyertes

a BodyBalance4You Facebook oldalán, privát üzenetben tehet észrevételt.


8. Visszaélések


Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék

gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja

a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost

szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.


9. A nyertesek értesítése


A Szervező a nyereménysorsolást követő 48 órán belül a Facebook játékra

jelentkezők közül kisorsolt nyerteseket a konkrét nyereményjáték szövegében

megadott módon értesíti, és tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen

szabályzatot.


10. A nyeremények átvétele


A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését

követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint.

A nyereményt személyesen lehet beváltani, átvenni. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a

nyereményéért 3 napon beül nem jelentkezik, úgy a szervező pótnyertest választ.

Amennyiben a nyeremény Wannabee vásárlási utalvány, ennek felhasználására 30

nap áll rendelkezésére.


11. Téves adatok miatti kizárás


Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt

azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem

valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt

felelősség nem terheli.


12. Cselekvőképesség


Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével

együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag

törvényes képviselője járhat el.


13. A nyeremények kezelése


A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók, valamint a

készlet erejéig érvényesek. A nyeremény

átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb

költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére

történő utazás költsége).


14. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:


· - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok

közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);


· - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve

a magyarországi üzleteket, akik szerződéses viszonyban állnak a Szervezővel) és

azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b).


15. Adatszolgáltatás


A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves

adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt

vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem

folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.


16. A nyereményjáték közzé tétele


A nyereményjáték a BodyBalance4You Facebook oldalán kerül népszerűsítésre.


17. A játékos adatszolgáltatása, hozzájárulása


A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják

ahhoz, hogy a Játék nyerteseként


· személyes adataikat (név) megadják;


· személyes adataikat (név, telefonszám, e-mailcím) a Szervező a későbbiekben

kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél

tájékoztatása céljára felhasználja;


· róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön,

melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra

időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen

felhasználhat;


· részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat

minden rendelkezését.


18. Adatkezelés


A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések

megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló

név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a

promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a

Szervező adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását Balázs Melinda EV. végzi. Az adatok megadása önkéntes. Balázs Melinda EV. ezeket az adatokat

kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása

céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és

engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.


Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon

és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (1038 Budapest Kázmér utca 4), illetve e-mailben az Info@bodybalance4you.hu

címen.19. Szabályzat elfogadása


A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt

valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a

jogi út kizárva.20. Promóció támogatói


This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or

associated with Facebook. You are providing information to Balázs Melinda EV. and

not to Facebook.


"Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal

összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Balázs Melinda EV.

kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg."21.Változtatás joga


A szervező a

meghirdetett játékok esetében a változtatás jogát fenntartja.


BodyBalance4You Egészségközpont

1038 Budapest, Kázmér utca 4

(bejárat a Valéria utca felől)


ELÉRHETŐSÉGEK:


E-MAIL:

info@bodybalance4you.hu

Tel: +36204179241